pdf print

Zmluvné podmienky cestovania


Tieto zmluvné podmienky („ZP“) platia medzi vami („vy“ alebo „Zákazník“) a OY SRG Finland Ab („my“ alebo „nás“ alebo „nám“ alebo „nami“), prevádzkovateľom rezervačného portálu www.gotogate.sk (ďalej ako „Portál“). Vyžaduje sa, aby ste si tieto ZP dôsledne prečítali pred použitím Portálu. Používaním Portálu súhlasíte s týmito ZP. Ak nesúhlasíte s týmito ZP, žiadame vás, aby ste sa zdržali používania Portálu a opustili webovú stránku.

Musíte mať minimálne 18 rokov a konať ako súkromný spotrebiteľ, aby ste mohli vykonávať rezervácie na Portáli. Súkromný spotrebiteľ je na rozdiel od obchodnej spoločnosti fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právnu transakciu na účely, ktoré sú prevažne mimo jej obchodných činností a/alebo činností samostatne zárobkových osôb.

Prevádzkovateľ Portálu a vaším zmluvným partnerom pre používanie Portálu je:

Scanworld Travelpartner AB (Gotogate)
Box 1340
SE-751 43 Uppsala, Sweden

E-mail: info@support.sk.gotogate.com
Telefón: 0044-2079432838

ZP sú stanovené nasledovne:

Obsah

 1. ROZSAH SLUŽIEB
 2. PROCES REZERVÁCIE A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
 3. SPROSTREDKOVANIE LETENIEK
 4. SPROSTREDKOVANIE HOTELOVÝCH REZERVÁCIÍ
 5. SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU ÁUT
 6. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPROSTREDKOVANIE REZERVÁCIÍ VIACERÝCH SLUŽIEB
 7. INFORMÁCIE O PASOCH, VÍZACH A POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB
 8. NAŠE VLASTNÉ SLUŽBY
 9. POPLATKY A PLATBY
 10. REKLAMÁCIE
 11. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV PODĽA PREDPISOV EÚ
 12. ZODPOVEDNOSŤ
 13. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
 14. OCHRANA ÚDAJOV
 1. Rozsah služieb
  1. Sprostredkovanie cestovných služieb
   1. Pri poskytovaní služieb súvisiacich s letenkami, poistením a prenájmom áut ponúkaných na Portáli (ďalej spoločne ako „Cestovné služby“), konáme výhradne v rámci našej úlohy sprostredkovateľa. Na tento účel sa naša úloha a povinnosti obmedzujú na sprostredkovanie Cestovných služieb, ktoré poskytnú tretie strany, ako sú letecké spoločnosti, cestovné kancelárie, hotely, poisťovne, požičovne áut alebo iní poskytovatelia služieb (ďalej ako „Poskytovateľ služieb“).
   2. V dôsledku toho dohoda o skutočnom poskytovaní Cestovných služieb (napr. zmluva o preprave, poistná zmluva, nájomná zmluva) nadobúda účinnosť priamo medzi vami a príslušným Poskytovateľom služieb. Nie sme spoločným predajcom Cestovných služieb a nie sme zmluvnou stranou zmluvného vzťahu medzi vami a Poskytovateľom služieb.
   3. Používaním Portálu na zakúpenie Cestovných služieb nám udeľujete oprávnenie sprostredkovávať s príslušným Poskytovateľom (Poskytovateľmi) služieb vo vašom mene, vrátane sprostredkovania platby za tieto Cestovné služby, aby sme sa postarali o to, aby sa transakcia medzi vami a Poskytovateľom (Poskytovateľmi) služieb uskutočnila. Cena stanovená pre skutočné Cestovné služby môže zahŕňať províziu za služby, ktoré poskytujeme na sprostredkovanie dohody medzi vami a príslušným Poskytovateľom služieb.
   4. Zodpovednosť za skutočné vykonanie Cestovných služieb sprostredkovaných Portálom je výhradne v držbe príslušného Poskytovateľa služieb. V našej úlohe sprostredkovateľa nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poskytovanie Cestovných služieb zo strany Poskytovateľov služieb a neposkytujeme žiadne vyjadrenia ani záruky (ani výslovné, ani implicitné) o vhodnosti alebo kvalite Cestovných služieb sprostredkovaných na Portáli. V prípade akýchkoľvek reklamácií, ktoré môžete mať v súvislosti s výkonom alebo neplnením Cestovnej služby, je Poskytovateľ služieb zodpovedným príjemcom.
   5. Ak máte pri rezervácii Cestovných služieb možnosť požiadať o špeciálne želania (napr. špeciálne jedlá, zariadenia pre zdravotne postihnuté osoby, detské sedačky), vašu žiadosť odovzdáme príslušnému Poskytovateľovi služieb. Avšak nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za to, či môže Poskytovateľ služieb skutočne splniť takéto želania.
  2. Naše vlastné služby
  3. Okrem sprostredkovania Cestovných služieb tak, ako je uvedené v Časti 1.1, sú prostredníctvom Portálu k dispozícii aj ďalšie služby (iné ako Cestovné služby), za poskytovanie ktorých sme my sami zodpovední. Pri takýchto doplnkových službách uzatvárate s nami priamy zmluvný vzťah. V každom prípade vás budeme jasne informovať, či a do akej miery ponúkame vlastné služby namiesto sprostredkovania iba služieb tretích strán. Naše vlastné portfólio služieb sa môže v priebehu času meniť. Niektoré z našich služieb sú popísané v Časti 8. V prípade doplnkových služieb, ktoré nie sú uvedené v týchto ZP, vám bude v priebehu procesu rezervácie poskytnutý podrobný popis takýchto doplnkových služieb, ako aj informácie o našich poplatkoch a dodatočných podmienkach pre rezerváciu a používanie.
  4. Platné zmluvné podmienky
   1. Tieto ZP sa vzťahujú na sprostredkovanie Cestovných služieb podľa Časti 1.1, ako aj pre naše vlastné služby podľa Časti 1.2.
   2. Na základe dohody medzi vami a príslušným Poskytovateľom služieb (Časť 1.1.2) platia všeobecné zmluvné podmienky príslušného Poskytovateľa služieb (ako sú podmienky prepravy, podmienky prevodov, poistné podmienky a pod.) tak, ako ich stanovil Poskytovateľ služieb. Takéto všeobecné zmluvné podmienky príslušného Poskytovateľa služieb vám budú oznámené v priebehu procesu rezervácie. Keďže zmluvné podmienky Poskytovateľa služieb môžu zahŕňať ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti, zrušenia, zmien rezervácií a vrátenia platieb (ak sú k dispozícii) a iných obmedzení, odporúčame, aby ste si tieto podmienky dôsledne prečítali.
 2. Proces rezervácie a kontaktné informácie
  1. Počas procesu rezervácie vám poskytneme technické prostriedky potrebné na zisťovanie chýb vo vstupných formulároch a na ich opravu pred odoslaním žiadosti o rezerváciu. Pred vyplnením žiadosti o rezerváciu ste povinný skontrolovať presnosť všetkých údajov. Následné žiadosti o zmenu môžu predstavovať značné dodatočné náklady.
  2. Možno vás budeme musieť kontaktovať, napr. v prípade následných zmien v zakúpených Cestovných službách. Ste povinný odoslať presné kontaktné informácie, ako sú telefónne číslo a e-mailová adresa. Musíte tiež priebežne kontrolovať, či ste od nás dostali správu.

   Je tiež vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste mohli dostávať naše správy. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak nedostanete od nás správu z dôvodov, ktoré sú oprávnene mimo našej kontroly, vrátane, ale nie výlučne nasledujúcich: (i) poskytli ste nám nesprávnu e-mailovú adresu; (ii) vaše e-mailové nastavenia nebudú umožňovať doručenie nášho e-mailu; alebo (iii) vaše nastavenia e-mailu považujú náš e-mail za spam.
 3. Sprostredkovanie leteniek
  1. Uzavretie zmluvy a zmeny v cenách
   1. Po odoslaní žiadosti o rezerváciu potvrdíme prijatie vašej žiadosti e-mailom. Toto je okamih, keď vzniká zmluva o sprostredkovaní medzi vami a nami. Ak toto potvrdenie nedostanete do jednej hodiny po vyplnení žiadosti o rezerváciu a žiadny z našich operátorov vás nekontaktoval e-mailom alebo telefonicky, či sa nevyskytli akékoľvek problémy, kontaktujte nás telefonicky, aby sme to mohli overiť.
   2. Hneď po vydaní požadovaných leteniek dostanete potvrdzujúci e-mail s číslom letenky. Toto je okamih, keď ste uzavreli záväznú zmluvu medzi vami a príslušnou leteckou spoločnosťou.
   3. Ceny za letenku, ako aj dostupnosť sedadla sú priamo zadané príslušnou leteckou spoločnosťou. Pokiaľ ide o zmeny cien leteckých spoločností mimo našej kontroly, ktoré sa objavili po predložení žiadosti o rezerváciu, ale predtým, ako sa zmluva s leteckou spoločnosťou stala záväznou (tak, ako je to uvedené v Časti 3.1.2), zmluva nenadobudne platnosť a vaša platba bude vrátená v plnej výške. Môžeme vás kontaktovať a ponúknuť vám možnosť akceptovať zmenenú cenu, a to počas bežných otváracích hodín, najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sme sa dozvedeli o zmene ceny, alebo v prvý pracovný deň po uplynutí takejto 24-hodinovej doby.
  2. Informácie o rezerváciách a dopravných podmienkach
   1. Pokiaľ ide o letenky ponúkané na Portáli, konáme výhradne v rámci našej úlohy sprostredkovateľa. Dohoda o uskutočnení letu nadobúda účinnosť priamo medzi vami a príslušnou leteckou spoločnosťou a neprijímame žiadnu zmluvnú zodpovednosť týkajúcu sa uskutočnenia alebo neuskutočnenia vášho letu. Prevádzkujúca letecká spoločnosť je výlučne zodpovedná za uskutočnenie/neuskutočnenie vášho letu.
   2. Pred dokončením rezervácie vám budú poskytnuté zmluvné podmienky príslušných leteckých spoločností.
   3. V nasledujúcom texte, vo forme všeobecného prehľadu, poskytujeme informácie o podmienkach týkajúcich sa rezervácie a dopravy, ktoré bežne používajú letecké spoločnosti takýmto alebo aspoň podobným spôsobom. Avšak všetky odchyľujúce sa ustanovenia príslušnej leteckej spoločnosti majú prednosť pred všeobecnými informáciami uvedenými v tejto Časti 3.2.3. Preto v každom prípade skontrolujte platné podmienky príslušnej leteckej spoločnosti pred uskutočnením vašej rezervácie.
    • Časy letu/vstupná kontrola (check-in)
     Všetky uvádzané časy letu sú miestne časy. Príchod na ďalší deň je v časovom pláne označený ako „+1“. Uvedené časy letu sú predbežné a po vydaní letenky sa môžu zmeniť v krátkom čase; napríklad z dôvodu obmedzení letovej kontroly, poveternostných podmienok alebo funkčných obmedzení leteckej spoločnosti. Pred odletom sa informujte o aktuálnych časoch.

     Dodržujte časy vstupnej kontroly dané leteckou spoločnosťou. Letecké spoločnosti sú oprávnené odmietnuť vstup na palubu, ak sa dostavíte neskoro k vstupnej kontrole. Nezabudnite, že niektoré letecké spoločnosti odporúčajú vstupnú kontrolu cez vlastnú webovú stránku a pri osobnej vstupnej kontrole na letisku môžu účtovať poplatok za vstupnú kontrolu.
    • Kombinácia jednotlivých leteniek
     Kombinácia dvoch samostatných jednosmerných leteniek namiesto spiatočnej letenky je jasne označená počas rezervácie. S letenkami sa pracuje nezávisle od seba v prípade zrušenia, zmeny, narušenia leteckej premávky, ako sú štrajky a zmeny v letových plánoch. Na tieto lety sa vzťahujú pravidlá daných leteckých spoločností.

     Letenky s rôznymi rezervačnými číslami sa vždy považujú za cesty nezávislé od seba.
    • Letenky s viacerými segmentmi/poradím použitia
     Vaša spiatočná letenka alebo jednosmerná letenka môžu pozostávať z niekoľkých segmentov. Podľa podmienok väčšiny leteckých spoločností sa tieto segmenty leteniek majú používať postupne. Ak sa nepoužívajú, mnohé letecké spoločnosti odmietnu prepravu v nasledujúcich segmentoch letov (napr. nepoužívanie jedného segmentu cesty môže spôsobiť znehodnotenie zvyšnej časti letenky). Pri spiatočných letenkách môže vaša neúčasť na odchádzajúcom lete spôsobiť, že letecká spoločnosť zruší váš spiatočný let.
    • Tehotenstvo
     Niektoré letecké spoločnosti odmietajú prepravovať ženy, ktoré sú vo vyššom štádiu tehotenstva ako 28. týždeň v čase odchádzajúceho alebo spiatočného letu. Ak ste tehotná, musíte sa dohodnúť s leteckou spoločnosťou a vaším lekárom, či môžete absolvovať cestu alebo nie.
    • Letenky pre dojčatá a malé deti
     Kontaktujte leteckú spoločnosť, aby ste mali k dispozícii podmienky pre cestovanie s dieťaťom, ktoré nebude mať samostatné sedadlo. Deti staršie ako 2 roky majú zvyčajne samostatné sedadlo, zatiaľ čo deti vo veku od 0 do 2 rokov cestujú ako dojčatá a nebude im pridelené vlastné sedadlo. Ak dieťa dosiahne vek 2 rokov pred koncom cesty, je potrebné rezervovať detskú letenku pre celú cestu. Letenky pre dojčatá sa nedajú rezervovať pred narodením, pretože správne meno a dátum narodenia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v pase. Nebudeme vracať žiadne vzniknuté výdavky, ak bol od začiatku rezervovaný nesprávny typ letenky.
    • Maloleté osoby bez sprievodu
     Nezabezpečujeme rezerváciu žiadnych leteniek pre neplnoleté osoby bez sprievodu. Deti vo veku menej ako 18 rokov musia mať rezerváciu cesty v spoločnosti dospelej osoby. Niektoré krajiny a letecké spoločnosti odmietajú vstup osobám mladším ako 18 rokov, pokiaľ nie sú sprevádzané ich zákonným zástupcom. Upozorňujeme nato, že niektoré letecké spoločnosti vyžadujú, aby deti vo veku menej ako 18 rokov doniesli so sebou rodný list na cestu.
    • Strata/poškodenie batožiny
     V rámci našej úlohy sprostredkovateľa nezodpovedáme za stratu alebo poškodenie batožiny. Všetky problémy je potrebné ihneď oznámiť zástupcovi leteckej spoločnosti na letisku.
    • Preprava a ubytovanie cez noc
     Vo všeobecnosti platí, že v cene letenky nie je zahrnutá žiadna pozemná preprava a ubytovanie cez noc počas vašej cesty. Ste osobne zodpovedný za kontrolu prepravných časových plánov a cien za pozemnú dopravu.
    • Časy prestupov medzi jednotlivými letmi
     Štandardné letenky rezervované na Portáli majú schválené časy prestupov. Časy potrebné na prestupy medzi jednotlivými letmi vypočítavajú letecké spoločnosti. Ak sa letový segment oneskorí a vedie k zmeškaniu prestupu, letecké spoločnosti sú povinné vám pomôcť pri dosiahnutí vášho konečného cieľa (pozrite si Časť 11.1).
     Pri rezervácii samostatných leteniek letecká spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeškanie prestupov, ktoré boli spôsobené oneskorením. Preto ste zodpovedný za to, aby ste zabezpečili, že je čas prestupu postačujúci v závislosti od leteckých spoločností a letísk. Akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku zmeškaných prestupov sa nebudú uhrádzať.
    • Dvojitá rezervácia
     Dvojitá rezervácia znamená, že dve alebo viaceré rezervácie s tým istým menom cestujúceho boli uskutočnené s tou istou leteckou spoločnosťou. Ak máte dvojitú rezerváciu, letecká spoločnosť môže zrušiť cestu (cesty). K tomu môže dôjsť aj v prípade, že rezervácie boli uskutočnené v rôznych cestovných kanceláriách. Nie sme zodpovední za zrušenia uskutočnené leteckými spoločnosťami ani za odmietnutie vrátenia platieb od leteckých spoločností v prípadoch, keď majú podozrenie na dvojitú rezerváciu.
  3. Letecké spoločnosti so zákazom činnosti v EÚ (čierna listina) Upozorňujeme, že niektoré letecké spoločnosti majú podľa rozhodnutia Európskej komisie v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre leteckú dopravu zakázané vykonávať činnosť v rámci EÚ. Takéto letecké spoločnosti sú zakázané, pretože sa považujú za nebezpečné alebo nepodliehajú primeranej kontrole vykonávanej orgánmi ich krajiny.
   Prostredníctvom nasledujúceho odkazu môžete overiť, ktoré letecké spoločnosti majú zákaz vykonávania činnosti:
   Čierna listina (zoznam leteckých spoločností, ktoré majú zákaz vykonávať činnosť v EÚ)
  4. Zmeny a zrušenia v časových plánoch vykonané leteckými spoločnosťami
   1. Vaša dohoda s príslušnou leteckou spoločnosťou im umožňuje zrušiť alebo zmeniť vaše rezervácie. Oznámime vám akékoľvek zmeny, keď nám to letecká spoločnosť oznámi.
   2. Časy letov uvedené v potvrdení rezervácie sa môžu meniť medzi dátumom rezervácie a dátumom, kedy budete skutočne cestovať. V prípade zmien letového plánu vás budeme informovať ihneď, ako nám to letecká spoločnosť oznámi. Avšak dôrazne odporúčame, aby ste kontaktovali svoju leteckú spoločnosť najmenej 72 hodín pred plánovaným odletom každého letu, aby ste sa uistili, že let (lety) (a akékoľvek prestupy) budú uskutočnené podľa plánu. Nemáme žiadnu kontrolu nad zmenami v časových plánoch leteckých spoločností a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takýchto zmien.
  5. Zmeny a zrušenia požadované vami
   Informácie o nízkonákladových spoločnostiach nájdete v Časti 3.7.
   1. Podmienky pre zmenu rezervácie leteniek (vrátane zmeny mena cestujúceho, miesta cieľa a dátumu cesty) a pre vrátenie platby pri zrušení sú stanovené príslušnou leteckou spoločnosťou, ktorá je vaším zmluvným partnerom pre poskytnutie letenky. My ako sprostredkovateľ nemáme vplyv na takéto podmienky.
   2. Ak chcete zmeniť svoju rezerváciu alebo požiadať o vrátenie peňazí ako dodatočnú vlastnú službu, ponúkame vám spracovanie žiadosti vo vašom mene za predpokladu, že podmienky leteckej spoločnosti takúto zmenu alebo vrátenie peňazí povoľujú. Počas procesu rezervácie týchto doplnkových služieb vás budeme informovať o akýchkoľvek ďalších podmienkach a poplatkoch pre takéto služby. Prípadne sa môžete, samozrejme, obrátiť priamo na príslušnú leteckú spoločnosť.
   3. Aby sme mohli spracovať požadované zmeny, je potrebné, aby sme vaše žiadosti o zmenu dostali najneskôr 24 hodín pred začiatkom cesty (iba telefonicky). Ak ste si zakúpili našu službu Flexibilná letenka, pozrite si Časť 8.

    Pri žiadostiach o zmenu v kratšom čase odporúčame, aby ste sa priamo obrátili na príslušnú leteckú spoločnosť.
  6. Nedostavenie sa k odletu alebo nenastúpenie do lietadla Týmto nám udeľujete povolenie na zrušenie nevyužitého letu vo vašom mene v prípade nedostavenia sa k odletu alebo nenastúpenia do lietadla a na žiadanie prípadného vrátenia platby od leteckej spoločnosti vo vašom mene. Na tieto úkony máme právo, nie sme však povinní ich vykonať, a vaše právo žiadať o vrátenie platby priamo u leteckej spoločnosti zostáva nedotknuté.
  7. Nízkonákladové letecké spoločnosti
   1. Počas rezervácie sa vám jasne zobrazí, ak príslušný let prevádzkuje nízkonákladová letecká spoločnosť. Nasledujúce osobitné ustanovenia platia pre lety vykonávané nízkonákladovými leteckými spoločnosťami
   2. Pri sprostredkovaní Cestovných služieb poskytovaných nízkonákladovými leteckými spoločnosťami môžeme konať vo vašom mene pri uzatváraní zmluvy medzi vami a nízkonákladovou leteckou spoločnosťou.
   3. Nemáme prístup do rezervačných systémov nízkonákladových leteckých spoločností. Preto sa priamo obráťte na príslušnú nízkonákladovú leteckú spoločnosť s otázkami týkajúcimi sa rezervácie, zmeny alebo zrušenia rezervácie. Ak ste si zakúpili našu službu Flexibilná letenka (pozrite si Časť 8), všetky žiadosti o zmenu rezervácie sa musia uskutočniť prostredníctvom našej zákazníckej služby tak, ako je to stanovené v Časti 8.1.4.
   4. Upozorňujeme tiež na to, že niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti účtujú poplatky za manuálnu vstupnú kontrolu na letisku. Ak sa chcete vyhnúť takýmto poplatkom, mali by ste využiť možnosť on-line registrácie prostredníctvom webovej stránky príslušnej nízkonákladovej leteckej spoločnosti. Informujte sa včas pred vaším odletom o možnostiach vstupnej kontroly a podmienkach vašej leteckej spoločnosti.
   5. Potvrdenia rezervácie za nízkonákladové lety sa posielajú ihneď po potvrdení rezervácie príslušnou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou. Môžete dostať dve potvrdenia rezervácie, jeden od nás a jeden od príslušnej nízkonákladovej leteckej spoločnosti. Ak dostanete dve potvrdenia rezervácie, pri vstupnej kontrole použite potvrdenie rezervácie nízkonákladovej leteckej spoločnosti.
 4. Sprostredkovanie hotelových rezervácií Hotelové služby rezervované prostredníctvom Portálu sprostredkúva spoločnosť EAN.com L.P. („Hotels.com“).

  Všetky otázky týkajúce sa rezervácie a akejkoľvek žiadosti o zmenu alebo zrušenie musia byť uskutočnené priamo na Hotels.com. Kontaktné údaje na spoločnosť Hotels.com nájdete tu:
  Telefónne číslo: +44 (0)20 3788 4352

  Zmluvné podmienky Hotels.com nájdete na ich webovej stránke.
 5. Sprostredkovanie rezervácií prenájmu áut Služby prenájmu áut prostredníctvom Portálu sprostredkúva spoločnosť Traveljigsaw Limited („Rentalcars.com“).

  Všetky otázky týkajúce sa rezervácie a akejkoľvek žiadosti o zmenu alebo zrušenie musia byť uskutočnené priamo na Rentalcars.com. Kontaktné údaje na spoločnosť Rentalcars.com nájdete tu:
  Miestne kontaktné údaje nájdete na webovej stránke Rentalcars.com.
  Zmluvné podmienky Rentalcars.com nájdete tu.
 6. Osobitné ustanovenia pre sprostredkovanie rezervovania viacerých služieb Portál ponúka možnosť kombinovať viacero jednotlivých služieb tak, ako si to želáte (napr. letenka + hotel). V takomto prípade nám nariaďujete, aby sme konali ako sprostredkovateľ pri rezervácii rôznych cestovných služieb od rôznych dodávateľov. Príslušní dodávatelia vám budú jasne predstavení počas rezervácie predtým, ako dokončíte svoju rezerváciu. V prípade, že kombinujete jednotlivé služby, medzi vami a nami nie je uzavretá žiadna cestovná zmluva; namiesto toho uzatvárate niekoľko zmlúv o poskytovaní jednotlivých služieb s každým osobitným dodávateľom. V takomto prípade konáme výlučne ako sprostredkovateľ vo vzťahu ku každej jednotlivej cestovnej službe.
 7. Informácie o pasoch, vízach a poskytovaní zdravotníckych služieb
  1. Požiadavky týkajúce sa pasov, víz a/alebo zdravotníckych služieb sa môžu zmeniť a mali by ste sa preto obrátiť na príslušný orgán (veľvyslanectvo, konzulát atď.) ešte pred cestou. Je vašou zodpovednosťou mať platný cestovný pas a prípadne aj vízum. Je dôležité pamätať si všetky tranzitné uzly na vašej ceste, ktoré môžu tiež od vás vyžadovať získanie víza. Často môže trvať nejaký čas, kým získate vízum, preto vám odporúčame, aby ste o to požiadali včas. Za zákazníkov, ktorí nemajú správne dokumenty, nenesieme žiadnu zodpovednosť.
  2. Každá destinácia má svoje vlastné požiadavky, pokiaľ ide o vstupné formality, očkovanie atď., ktoré sa môžu líšiť aj v závislosti od štátnej príslušnosti cestujúceho. Je vašou zodpovednosťou získať tieto informácie. Žiadna príhoda spôsobená nedodržaním takýchto oficiálnych predpisov sa nebude považovať za našu zodpovednosť. Preto vás vyzývame, aby ste si vždy overili rôzne formality vybraných destinácií alebo tranzitných krajín, ako aj čas potrebný na vykonanie všetkých súvisiacich krokov.
 8. Naše vlastné služby
  1. Flexibilná letenka
   1. Ak ju máte zakúpenú, počas rezervácie vám Flexibilná letenka umožňuje zmeniť dátum a/alebo čas rezervácie letu podľa podmienok uvedených v tejto časti. Pri poskytovaní služby Flexibilná letenka sprostredkúvame len prepravnú zmluvu medzi vami a príslušnou leteckou spoločnosťou. Keďže Flexibilná letenka je našou vlastnou službou (t. j. nemôžete využiť našu službu Flexibilná letenka priamym kontaktovaním leteckej spoločnosti), všetky požiadavky na zmenu rezervácie, ktoré využívajú službu Flexibilná letenka, musia byť vykonané prostredníctvom našej zákazníckej služby (pozrite si Časť 8.1.4.1).
   2. Flexibilná vstupenka umožňuje zmenu rezerváciu letenky za nasledujúcich podmienok:
    • Všetky zmeny rezervácie sa musia vykonať podľa Časti 8.1.4. a najneskôr 24 hodín pred pôvodným časom odletu.
    • Zmena rezervácie je možná iba pri tej istej leteckej spoločnosti, t. j. zmena sa môže vzťahovať iba na let, ktorý je prevádzkovaný tou istou leteckou spoločnosťou ako ten, ktorý prevádzkuje pôvodne rezervovanú letenku.
    • Letové segmenty sa musia používať v rovnakom poradí, v akom boli pôvodne rezervované.
    • Zmena na inú kabínu alebo triedu rezervácie v rámci toho istého letu nie je povolená.
    • Zmena rezervácie letenky pre tzv. stop-over (t. j. pobyt v mestách prestupov dlhšie, ako to bolo pôvodne rezervované) nie je povolená.
    • Zmena miesta nástupu a/alebo cieľa cesty nie je možná, ani pre odchádzajúci, ani pre spiatočný let.
    • Flexibilná letenka nepovoľuje žiadny zmeny ani opravy v menách.
    • Zmena v rezervácii cesty sa môže vykonať len raz. Po potvrdení zmeny platnosť Flexibilnej letenky vyprší.
    • V prípade zmeny rezervácie sa cesta musí dokončiť do jedného roka od času rezervácie. Nová cesta sa nesmie začať pred uplynutím 24 hodín od času žiadosti o zmenu.
    • Rezervácia je nevratná po použití služby Flexibilná letenka.
   3. Flexibilná letenka musí byť rezervovaná a zaplatená počas procesu rezervácie a nemôže byť pridaná neskôr.
   4. Ak chcete znovu zmeniť rezerváciu svojej letenky, musíte sa obrátiť na našu zákaznícku službu telefonicky počas našich bežných otváracích hodín.Naše telefónne číslo nájdete v časti „Kontaktujte nás – Telefón“. 

    Upozorňujeme, že telefonicky a e-mailom komunikujeme v angličtine.
   5. Zmenka rezervácie sa dokončí až po potvrdení e-mailom. Ak nedostanete potvrdenie, obráťte sa na našu zákaznícku službu.
   6. Zmena rezervácie letov pomocou služby Flexibilná letenka závisí od dostupnosti. Ak požadovaná zmena vyžaduje drahšiu letenku alebo ak zmena spôsobí, že cestujúci už nemá nárok na špeciálnu cenu (napr. pre malé dieťa), musíte sami znášať dodatočné náklady. Nie sme zodpovední za dôsledky, ktoré by zmena rezervácie mohla mať na akékoľvek dodatočné služby uzavreté priamo s leteckou spoločnosťou (ako je rezervácia dodatočných batožín alebo rezervácia sedadiel).
   7. Ak zrušíte letenku, cena za službu Flexibilná letenka nebude vrátená.
   8. Ak sa nedostavíte na určitý segment cesty, možnosť zmeny rezervácie prostredníctvom služby Flexibilná letenka už nebude platná.
  2. Ochrana pre prípad zrušenia
   1. Ochrana pre prípad zrušenia musí byť dohodnutá a zaplatená v čase rezervácie cesty. Táto ochrana sa uplatňuje, keď sa vytvorí rezervácia a stratí platnosť, keď sa cesta začne, vypočítané od pôvodného rezervovaného dátumu odletu. Ak má byť ochrana pre prípad zrušenia uplatnená pri zrušení rezervácie, všetci cestujúci v rezervácii musia mať dohodnutú ochranu pre prípad zrušenia.
   2. Zrušenie sa musí vykonať minimálne dve hodiny pred odletom, aby ochrana pre prípad zrušenia bola platná. Ochrana pre prípad zrušenia stratí platnosť po začatí cesty. Mimo hodín, kedy odpovedáme na telefonáty, musíte kontaktovať za účelom zrušenia rezervácie priamo leteckú spoločnosť, hotel alebo požičovňu áut.
   3. Keď sa cesta zruší po predložení platného lekárskeho potvrdenia, bude vrátená celá cena rezervácie, okrem nášho manipulačného poplatku vo výške 45 EUR na osobu. Nebudeme refundovať poplatok za ochranu pre prípad zrušenia alebo skôr zaplatené poplatky, výdavky a akékoľvek poistky (okrem cestovného poistenia). Maximálna suma, ktorú možno vyplatiť v prípade zrušenia chráneného ochranou pre prípad zrušenia, je 2500 EUR na osobu a/alebo 5000 EUR na jednu cestu.
   4. Preplácané príhody Finančné prostriedky budú vrátené, ak cestujúci nebude môcť absolvovať plánovanú cestu z dôvodu nasledujúcich nepredvídaných udalostí:
    • Akútne ochorenie či úraz týkajúci sa vás, vášho spolucestujúceho z rovnakej rezervácie alebo blízkeho príbuzného, pričom v súlade s osvedčením nestranného lekára, ktorý vám poskytuje liečbu, sa vám neodporúča podniknúť plánovanú cestu.
    • Úmrtie týkajúce sa vás, blízkeho príbuzného alebo spolucestujúceho z rovnakej rezervácie.
    „Blízky príbuzný“ v tomto kontexte je manžel, manželka, deti, vnúčatá, súrodenci, rodičia, starí rodičia alebo svokrovci poistenej osoby, alebo osoba, s ktorou poistená osoba žije ako pár, ako keby boli zosobášení.
   5. Ochrana pre prípad zrušenia nezahŕňa:
    • náhradu, ktorá môže byť prijatá odinakiaľ, napr. z inej ochrany pre prípad zrušenia alebo poistky;
    • ochorenie, nehodu alebo úraz, ktorých ste si boli vedomý (ktoré vám boli diagnostikované) pri uzatváraní ochrany pre prípad zrušenia;
    • chronické ochorenia/infekcie/duševné poruchy, ak daná osoba nebola úplne bez symptómov/problémov za posledných šesť mesiacov od času rezervácie cesty. Ak zrušenie súvisí s týmito príznakmi, diagnózu musí potvrdiť špecialista;
    • ochorenie, nehodu alebo iné dôsledky tehotenstva alebo pôrodu;
    • komplikácie spôsobené alkoholom, inými omamnými látkami, sedatívami alebo narkotikami;
    • výdavky spôsobené skutočnosťou, že poistená strana sa oneskorila pri zrušení dohodnutej cesty;
    • situáciu, keď účel cesty už neexistuje;
    • komplikácie spojené so zákrokmi alebo liečbou, ktoré sú predmetom osobnej voľby, napr. kozmetické operácie;
    • akékoľvek doplnkové služby pre cestu, ktoré nie sú zahrnuté v potvrdení, ako sú lístky do divadla a pod.;
    • fóbiu z lietania/strach z lietania.
   6. Čo od vás vyžadujeme? Ochrana pre prípad zrušenia je platná iba spolu s platným lekárskym potvrdením. To musíme dostať do piatich pracovných dní od zrušenia. Lekárske potvrdenie musí vyplniť nestranný lekár, ktorý poskytuje liečbu, a musí obsahovať meno, kontaktné údaje a pečiatku lekára. Ak lekár nemá k dispozícii pečiatku, musí byť priložená kópia identifikačného preukazu lekára.
   7. V lekárskom potvrdení musia byť tiež uvedené nasledujúce informácie:
    • dátum vyšetrenia,
    • výsledky vyšetrenia,
    • diagnóza,
    • iné pôvodné certifikáty/dokumenty, ktoré môžu mať význam pri hodnotení žiadosti,
    • údaj, že ochorenie je akútne a bráni pacientovi v cestovaní.
    Lekárske potvrdenie si môžete prevziať tu Ak chcete poslať svoj zdravotný certifikát, kliknite sem.
 9. Poplatky a platby
  1. Platba
   1. Platba za Cestovné služby sa spracováva buď nami (v spolupráci s našimi poskytovateľmi platobných služieb, ktorí zabezpečujú funkciu spracovania platieb), alebo Poskytovateľom služieb. Upozorňujeme, že na to, aby sme mohli spracovať platbu, budeme musieť zdieľať s naším poskytovateľom (našimi poskytovateľmi) platobných služieb vaše platobné informácie, ako sú informácie o kreditných a debetných kartách. Všetky informácie o platbách, ktoré patria našim zákazníkom, sú šifrované na zabezpečenom serveri, keď sa zdieľajú s naším poskytovateľom (našimi poskytovateľmi) platobných služieb.
   2. V závislosti od kritérií rezervácie a pridaných služieb môže byť platba rozdelená na dve samostatné transakcie, jeden poplatok od nás a druhý od Poskytovateľa služieb. Nebudete mať účtované viac ako skutočnú celkovú cenu zobrazenú na našej stránke. Platia rovnaké bezpečnostné opatrenia.
   3. Aby sme mohli spracovať vašu platbu, musíte zabezpečiť, aby ste mali dostatočné finančné prostriedky. V prípade akéhokoľvek problému súvisiaceho so spracovaním vašej platby sa pokúsime znovu spracovať vašu platbu v spolupráci s naším poskytovateľom (našimi poskytovateľmi) platobných služieb. V prípade, že sa neuskutoční vyplatenie finančných prostriedkov od vás, čo najskôr vás budeme kontaktovať s pokynmi pre iné spôsoby platby. V prípade, že vašu platbu nedostaneme po týchto ďalších pokynoch, vaša neuhradená platba bude odovzdaná spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.
  2. Podvod v súvislosti s platbou
   Ak existujú dôvody na podozrenie, že došlo k podvodu, vyhradzujeme si právo odmietnuť spracovanie takejto platby. Pri podozrení na zločin sa môže vyžadovať legitimácia platby. Všetky druhy podvodov súvisiacich s platbami budú hlásené polícii a odoslané spoločnosti na vymáhanie dlhov.
 10. Reklamácie
  1. Reklamácie súvisiace s vykonávaním Cestovných služieb
   Akýkoľvek problém, pripomienka alebo reklamácia týkajúce sa skutočného výkonu Cestovných služieb je potrebné adresovať priamo príslušnému Poskytovateľovi služieb (cestovná kancelária, letecká spoločnosť, poisťovňa, požičovňa áut, hotel), s ktorými máte uzavretú zmluvu o príslušnej Cestovnej službe. Pozrite si Časť 11, kde nájdete svoje práva podľa predpisov EÚ.
  2. Reklamácie týkajúce sa našich vlastných služieb
   Reklamácie týkajúce sa našich vlastných služieb sa spracovávajú výlučne písomne ​​a musia byť predložené do dvoch mesiacov od dátumu ukončenia vašej cesty prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý nájdete tu.

   Reklamačný formulár sa musí poslať klasickou poštou alebo e-mailom na nasledujúcu adresu:
   Poštová adresa: Etraveli AB
   FAO: Customer Relations
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Švédsko

   E-mailová adresa: customer.relations@etraveli.com
 11. Práva zákazníkov podľa predpisov EÚ
  1. Zrušené alebo oneskorené lety
   Ak cestujete do EÚ alebo z EÚ alebo s dopravcom z EÚ, môžete mať právo požadovať náhradu nákladov, ktoré môžete uplatniť priamo proti príslušnej leteckej spoločnosti v prípade zrušenia letu, oneskorenia letu alebo vášho odmietnutia vstupu do lietadla. Viac informácií o nariadení EK č. 261/2004 nájdete tu.
  2. Zodpovednosť dopravcu
   Nariadenie EK (889/2002) o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd. Nariadenie nájdete tu.
 12. Zodpovednosť
  1. Súhlasíte s tým, že konáme ako sprostredkovateľ medzi vami a Poskytovateľom služieb. Za žiadnych okolností nebudeme niesť zodpovednosť v súvislosti s Cestovnými službami, ktoré ste si rezervovali u jedného alebo viacerých Poskytovateľov služieb a nezodpovedáme za žiadne nepresnosti v informáciách zobrazených na Portáli, ktoré poskytol príslušný Poskytovateľ služieb.
  2. Ak Poskytovateľ služieb nebude môcť poskytnúť Cestovnú službu z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prípadov, keď Poskytovateľ služieb vyhlási konkurz, môžeme konať iba ako sprostredkovateľ a vracať platby, ak sme ich už dostali od príslušného Poskytovateľa služieb.
  3. Pokiaľ ide o naše vlastné služby, zodpovedáme za škody, ktoré podliehajú obmedzeniam stanoveným v týchto ZP a v rozsahu povolenom zákonom. Budeme niesť zodpovednosť iba za priame škody, ktoré ste skutočne utrpeli, zaplatili alebo spôsobili v dôsledku pripísateľného nedostatku našich povinností týkajúcich sa našich vlastných služieb až do celkovej sumy nákladov na vašu rezerváciu (či už pre jednu udalosť alebo sériu spojených udalostí).
  4. Obmedzenie zodpovednosti uvedené v Časti 12.3 sa vzťahuje aj na porušenie povinností osobami za zavinenie, za ktoré sme zodpovední my podľa zákonných ustanovení.
 13. Rozhodné právo a riešenie sporov
  1. Rozhodné právo
   Fínske zákony sa vzťahujú výlučne na tieto Obchodné podmienky a na zmluvu medzi vami a nami.

   Ako spotrebiteľ budete mať prospech z akýchkoľvek záväzných ustanovení zákona krajiny, v ktorej máte trvalé bydlisko. Žiadne z týchto ZP, vrátane tejto Časti 13.1, neovplyvňuje vaše práva spotrebiteľa, aby ste sa mohli spoľahnúť na takéto záväzné ustanovenia miestneho práva.
  2. Riešenie sporov on-line
   Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov on-line (ODS) na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. Ochrana údajov Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Podrobné informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní vašich osobných údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

Od: 10.9.2018

Header
Subject
Body
Footer