pdf print

Zmluvné podmienky cestovania


 

Zmluvné podmienky


Tieto zmluvné podmienky („ZP“) platia medzi vami („vy“ alebo „Zákazník“) a OY SRG Finland AB („my“ alebo „nás“ alebo „nám“ alebo „nami“), prevádzkovateľom rezervačného portálu www.gotogate.sk (ďalej ako „Portál“). Vyžaduje sa, aby ste si tieto ZP dôsledne prečítali pred použitím Portálu. Používaním Portálu súhlasíte s týmito ZP. Ak nesúhlasíte s týmito ZP, žiadame vás, aby ste sa zdržali používania Portálu a opustili webovú stránku.

Na vykonanie rezervácie na Portáli musíte mať minimálne 18 rokov a konať ako súkromný spotrebiteľ. Súkromný spotrebiteľ je na rozdiel od obchodnej spoločnosti fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právnu transakciu na účely, ktoré sú prevažne mimo jej obchodných činností a/alebo činností samostatne zárobkových osôb.

Prevádzkovateľ Portálu a vaším zmluvným partnerom pre používanie Portálu je:

Gotogate International AB (Gotogate)
Box 1340
SE-751 43 Uppsala, Sweden

E-mail: customerservice@Gotogate.support
Telefón: +421 233 325 683

ZP sú stanovené nasledovne:

Obsah

 1. ROZSAH SLUŽIEB
 2. PROCES REZERVÁCIE A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
 3. SPROSTREDKOVANIE LETENIEK
 4. SPROSTREDKOVANIE HOTELOVÝCH REZERVÁCIÍ
 5. SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU ÁUT
 6. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPROSTREDKOVANIE REZERVÁCIÍ VIACERÝCH SLUŽIEB
 7. INFORMÁCIE O PASOCH, VÍZACH A POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB
 8. NAŠE VLASTNÉ SLUŽBY
 9. POPLATKY A PLATBY
 10. REKLAMÁCIE
 11. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV PODĽA PREDPISOV EÚ
 12. ZODPOVEDNOSŤ
 13. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
 14. OCHRANA ÚDAJOV
 15. MOŽNOSTI ZORADENIA A TRIEDENIA NA PORTÁLI

DODATOK 1 – POPLATKY ZA ADMINISTRATÍVNU POMOC 

 1. ROZSAH SLUŽIEB
  1. Sprostredkovanie cestovných služieb
   1. Pri poskytovaní služieb súvisiacich s letenkami, poistením, vlakmi a prenájmom áut ponúkaných na Portáli (ďalej spoločne ako „Cestovné služby“), konáme výhradne v rámci našej úlohy sprostredkovateľa. Na tento účel sa naša úloha a povinnosti obmedzujú na sprostredkovanie Cestovných služieb, ktoré poskytnú tretie strany, ako sú letecké spoločnosti, cestovné kancelárie, hotely, poisťovne, požičovne áut alebo iní poskytovatelia služieb (ďalej ako „Poskytovateľ služieb“).
   2. V dôsledku toho dohoda o skutočnom poskytovaní Cestovných služieb (napr. zmluva o preprave, poistná zmluva, nájomná zmluva) nadobúda účinnosť priamo medzi vami a príslušným Poskytovateľom služieb. Nie sme spoločným predajcom Cestovných služieb a nie sme zmluvnou stranou zmluvného vzťahu medzi vami a Poskytovateľom služieb.
   3. Používaním Portálu na zakúpenie Cestovných služieb nás splnomocňujete, aby sme vo vašom mene sprostredkovali kontakt s príslušným Poskytovateľom (Poskytovateľmi) služieb, vrátane sprostredkovania platby za tieto Cestovné služby, s cieľom zabezpečiť uskutočnenie transakcie medzi vami a Poskytovateľom (Poskytovateľmi) služieb. Cena stanovená pre skutočné Cestovné služby môže zahŕňať províziu za služby, ktoré poskytujeme na sprostredkovanie dohody medzi vami a príslušným Poskytovateľom služieb.
   4. Zodpovednosť za skutočné vykonanie Cestovných služieb sprostredkovaných Portálom je výhradne v držbe príslušného Poskytovateľa služieb. V našej úlohe sprostredkovateľa nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poskytovanie Cestovných služieb zo strany Poskytovateľov služieb a neposkytujeme žiadne vyjadrenia ani záruky (ani výslovné, ani implicitné) o vhodnosti alebo kvalite Cestovných služieb sprostredkovaných na Portáli. V prípade akýchkoľvek reklamácií, ktoré môžete mať v súvislosti s výkonom alebo neplnením Cestovnej služby, je Poskytovateľ služieb zodpovedným príjemcom.
   5. Ak máte pri rezervácii Cestovných služieb možnosť požiadať o špeciálne želania (napr. špeciálne jedlá, zariadenia pre zdravotne postihnuté osoby, detské sedačky), vašu žiadosť odovzdáme príslušnému Poskytovateľovi služieb. Avšak nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za to, či môže Poskytovateľ služieb skutočne splniť takéto želania.
  2. Naše vlastné služby Okrem sprostredkovania Cestovných služieb tak, ako je uvedené v Časti 1.1, sú prostredníctvom Portálu k dispozícii aj ďalšie služby (iné ako Cestovné služby), za poskytovanie ktorých sme my sami zodpovední. Pri takýchto doplnkových službách uzatvárate s nami priamy zmluvný vzťah. V každom prípade vás budeme jasne informovať, či a do akej miery ponúkame vlastné služby namiesto sprostredkovania iba služieb tretích strán. Naše vlastné portfólio služieb sa môže v priebehu času meniť. Niektoré z našich služieb sú popísané v Časti 8. V prípade doplnkových služieb, ktoré nie sú uvedené v týchto ZP, vám bude v priebehu procesu rezervácie poskytnutý podrobný popis takýchto doplnkových služieb, ako aj informácie o našich poplatkoch a dodatočných podmienkach pre rezerváciu a používanie.
  3. Platné zmluvné podmienky
   1. Tieto ZP sa vzťahujú na sprostredkovanie Cestovných služieb podľa Časti 1.1, ako aj pre naše vlastné služby podľa Časti 1.2.
   2. Na základe dohody medzi vami a príslušným Poskytovateľom služieb (Časť 1.1.2) platia všeobecné zmluvné podmienky príslušného Poskytovateľa služieb (ako sú podmienky prepravy, podmienky prevodov, poistné podmienky a pod.) tak, ako ich stanovil Poskytovateľ služieb. Takéto všeobecné zmluvné podmienky príslušného Poskytovateľa služieb vám budú oznámené v priebehu procesu rezervácie. Keďže zmluvné podmienky Poskytovateľa služieb môžu zahŕňať ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti, zrušenia, zmien rezervácií a vrátenia platieb (ak sú k dispozícii) a iných obmedzení, odporúčame, aby ste si tieto podmienky dôsledne prečítali.
 2. PROCES REZERVÁCIE A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
  1. Počas procesu rezervácie vám poskytneme technické prostriedky potrebné na zisťovanie chýb vo vstupných formulároch a na ich opravu pred odoslaním žiadosti o rezerváciu. Pred dokončením svojej žiadosti o rezerváciu si musíte skontrolovať presnosť všetkých údajov. Následné žiadosti o zmenu môžu predstavovať značné dodatočné náklady.
  2. Možno vás budeme musieť kontaktovať, napr. v prípade následných zmien v zakúpených Cestovných službách. Ste povinní uviesť presné kontaktné informácie, ako sú telefónne číslo a e-mailová adresa. Musíte tiež priebežne kontrolovať, či ste od nás dostali správu.

   Je tiež vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste mohli dostávať naše správy. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak nedostanete od nás správu z dôvodov, ktoré sú oprávnene mimo našej kontroly, okrem iného nasledujúcich: (i) poskytli ste nám nesprávnu e-mailovú adresu; (ii) vaše e-mailové nastavenia nebudú umožňovať doručenie nášho e-mailu; alebo (iii) vaše nastavenia e-mailu považujú náš e-mail za spam.
 3. SPROSTREDKOVANIE LETENIEK
  1. Uzavretie zmluvy a zmeny v cenách
   1. Po odoslaní žiadosti o rezerváciu potvrdíme prijatie vašej žiadosti e-mailom. Toto je okamih, keď vzniká zmluva o sprostredkovaní medzi vami a nami. Ak toto potvrdenie nedostanete do jednej hodiny po vyplnení žiadosti o rezerváciu a žiadny z našich operátorov vás nekontaktoval e-mailom alebo telefonicky, či sa nevyskytli akékoľvek problémy, kontaktujte nás telefonicky, aby sme to mohli overiť.
   2. Hneď po vydaní požadovaných leteniek dostanete potvrdzujúci e-mail s číslom letenky. Toto je okamih, keď ste uzavreli záväznú zmluvu medzi vami a príslušnou leteckou spoločnosťou.
   3. Ceny za let a dostupnosť sedadiel pridáva priamo na Portáli príslušná letecká spoločnosť. Ak letecká spoločnosť vykoná zmeny, ktoré sú mimo našej kontroly (napr. zmeny cien, dostupnosť sedadiel alebo niečo iné) a ktoré nastanú po podaní žiadosti o rezerváciu, ale predtým, ako sa zmluva s leteckou spoločnosťou stane záväznou (ako je uvedené v Časti 3.1.2 vyššie), zmluva nenadobudne platnosť a vaša platba vám bude vrátená v plnej výške. Môžeme vás kontaktovať a poskytnúť vám možnosť akceptovať zmenenú cenu počas bežných otváracích hodín, najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sme boli informovaní o zmene ceny, alebo v prvý pracovný deň po uplynutí týchto 24 hodín.
  2. Informácie o rezerváciách a prepravných podmienkach
   1. Pokiaľ ide o letenky ponúkané na Portáli, konáme výhradne v rámci našej úlohy sprostredkovateľa. Dohoda o uskutočnení letu nadobúda účinnosť priamo medzi vami a príslušnou leteckou spoločnosťou a neprijímame žiadnu zmluvnú zodpovednosť týkajúcu sa uskutočnenia alebo neuskutočnenia vášho letu. Prevádzkujúca letecká spoločnosť je výlučne zodpovedná za uskutočnenie/neuskutočnenie vášho letu.
   2. Pred dokončením rezervácie vám budú poskytnuté zmluvné podmienky príslušných leteckých spoločností.
   3. Pri sprostredkovaní cestovných služieb poskytovaných leteckými spoločnosťami nemáme garantovaný prístup do rezervačného systému leteckej spoločnosti. V takomto prípade môžeme pri uzatváraní zmluvy medzi vami a leteckou spoločnosťou konať vo vašom mene. Môžeme vás aj požiadať, aby ste sa s otázkami týkajúcimi sa rezervácie, zmeny alebo zrušenia rezervácie obrátili priamo na príslušnú leteckú spoločnosť. Ak ste si zakúpili našu službu Flexibilná letenka (pozrite Časť 8), všetky žiadosti o prerezervovanie sa však musia uskutočniť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, ako je uvedené v Časti 8.1.4. Môžete dostať dve potvrdenia rezervácie – jedno od nás a jedno od príslušnej leteckej spoločnosti. Ak dostanete dve potvrdenia rezervácie, pri vstupnej kontrole použite potvrdenie rezervácie od leteckej spoločnosti.
   4. V nasledujúcom texte, vo forme všeobecného prehľadu, poskytujeme informácie o podmienkach týkajúcich sa rezervácie a dopravy, ktoré bežne používajú letecké spoločnosti takýmto alebo aspoň podobným spôsobom. Všetky odchylné ustanovenia príslušnej leteckej spoločnosti však majú prednosť pred všeobecnými informáciami uvedenými v tejto časti 3.2.4. Preto si v každom prípade pred rezerváciou skontrolujte platné podmienky príslušnej leteckej spoločnosti.
    • Časy letu/registrácia
     Všetky uvádzané časy letu sú miestne časy. Príchod na ďalší deň je v časovom pláne označený ako „+1“. Uvedené časy letu sú predbežné a po vydaní letenky sa môžu zmeniť v krátkom čase; napríklad z dôvodu obmedzení letovej kontroly, poveternostných podmienok alebo funkčných obmedzení leteckej spoločnosti. O aktuálnych časoch sa informujte v dostatočnom predstihu pred odletom.

     Dodržujte časy registrácie dané leteckou spoločnosťou. Letecké spoločnosti sú oprávnené odmietnuť nástup na palubu, ak sa oneskoríte s registráciou. Nezabudnite, že niektoré letecké spoločnosti odporúčajú registráciu prostredníctvom ich vlastnej webovej stránky a pri osobnej registrácii na letisku môžu účtovať poplatok za registráciu.
    • Kombinácia samostatných leteniek
     Kombinácia dvoch samostatných jednosmerných leteniek namiesto spiatočnej letenky je jasne označená počas rezervácie. S letenkami sa zaobchádza nezávisle od seba v prípade zrušenia, zmeny, narušenia leteckej premávky, ako sú štrajky a zmeny v letových plánoch. Na tieto lety platia pravidlá daných leteckých spoločností.

     Letenky s rôznymi rezervačnými číslami sa vždy považujú za cesty nezávislé od seba.
    • Letenky s viacerými segmentmi/poradím použitia
     Spiatočná alebo jednosmerná letenka môže pozostávať z viacerých segmentov. Podľa podmienok väčšiny leteckých spoločností sa tieto segmenty leteniek majú používať postupne. Ak sa nepoužijú, mnohé letecké spoločnosti odmietnu prepravu v nasledujúcich segmentoch letov (napr. nepoužitie jedného segmentu cesty môže spôsobiť neplatnosť zvyšnej časti letenky). Pri spiatočných letenkách môže vaša neúčasť na odchádzajúcom lete spôsobiť, že letecká spoločnosť zruší váš spiatočný let
    • Tehotenstvo
     Niektoré letecké spoločnosti odmietajú prepravovať ženy, ktoré sú vo vyššom štádiu tehotenstva ako 28. týždeň v čase odchádzajúceho alebo spiatočného letu. Ak ste tehotná, musíte si s leteckou spoločnosťou a svojim lekárom vyjasniť, či môžete absolvovať cestu alebo nie.
    • Letenky pre dojčatá a deti
     Kontaktujte leteckú spoločnosť, aby ste mali k dispozícii podmienky pre cestovanie s dieťaťom, ktoré nebude mať samostatné sedadlo. Deti staršie ako 2 roky majú zvyčajne samostatné sedadlo, zatiaľ čo deti vo veku od 0 do 2 rokov cestujú ako dojčatá a nebude im pridelené vlastné sedadlo. Ak dieťa dosiahne vek 2 rokov pred koncom cesty, je potrebné rezervovať detskú letenku na celú cestu. Letenky pre dojčatá sa nedajú rezervovať pred narodením, pretože správne meno a dátum narodenia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v pase. Nebudeme preplácať žiadne vzniknuté výdavky, ak bol od začiatku rezervovaný nesprávny typ letenky.
    • Neplnoleté osoby bez sprievodu
     Nezabezpečujeme rezerváciu žiadnych leteniek pre neplnoleté osoby bez sprievodu. Deti vo veku menej ako 18 rokov musia mať rezerváciu cesty v spoločnosti dospelej osoby. Niektoré krajiny a letecké spoločnosti odmietajú vstup osobám mladším ako 18 rokov, pokiaľ nie sú sprevádzané ich zákonným zástupcom. Upozorňujeme, že niektoré letecké spoločnosti vyžadujú, aby mali deti mladšie ako 18 rokov počas cesty pri sebe rodný list.
    • Stratená/poškodená batožina
     V rámci našej úlohy sprostredkovateľa nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratenú alebo poškodenú batožinu. Akékoľvek problémy musíte okamžite nahlásiť zástupcovi leteckej spoločnosti na letisku.
    • Tranzit a ubytovanie na jednu noc
     Vo všeobecnosti platí, že v cene letenky nie je zahrnutá žiadny tranzit a ubytovanie na noc počas vašej cesty. Ste osobne zodpovedný za kontrolu prepravných časových plánov a cien za pozemnú prepravu.
    • Časy prestupov medzi jednotlivými letmi
     Štandardné letenky rezervované na Portáli majú schválené časy prestupov. Časy potrebné na prestupy medzi jednotlivými letmi vypočítavajú letecké spoločnosti. Ak sa letový segment oneskorí a vedie k zmeškaniu prestupu, letecké spoločnosti sú povinné vám pomôcť pri dosiahnutí vášho konečného cieľa (pozrite si Časť 11.1).
     Pri rezervácii samostatných leteniek letecká spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeškanie prestupov, ktoré boli spôsobené oneskorením. Preto je vašou povinnosťou zabezpečiť si dostatočný čas na prestup podľa leteckých spoločností a letísk. Akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku zmeškaných prestupov sa nebudú uhrádzať.
    • Dvojitá rezervácia
     Dvojitá rezervácia znamená, že dve alebo viaceré rezervácie s tým istým menom cestujúceho boli uskutočnené s tou istou leteckou spoločnosťou. Ak máte dvojitú rezerváciu, letecká spoločnosť môže zrušiť cestu (cesty). K tomu môže dôjsť aj v prípade, že rezervácie boli uskutočnené v rôznych cestovných kanceláriách. Nie sme zodpovední za zrušenia uskutočnené leteckými spoločnosťami ani za odmietnutie vrátenia platieb od leteckých spoločností v prípadoch, keď majú podozrenie na dvojitú rezerváciu.
  3. Letecké spoločnosti, ktorým bolo zakázané prevádzkovať lety v EÚ (čierna listina) Upozorňujeme, že niektoré letecké spoločnosti majú podľa rozhodnutia Európskej komisie v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre leteckú dopravu zakázané vykonávať činnosť v rámci EÚ. Takéto letecké spoločnosti sú zakázané, pretože sa považujú za nebezpečné alebo nepodliehajú primeranej kontrole vykonávanej orgánmi ich krajiny.
   Prostredníctvom nasledujúceho odkazu môžete overiť, ktoré letecké spoločnosti majú zákaz vykonávania činnosti:
   Čierna listina (zoznam leteckých spoločností, ktoré majú zákaz vykonávať činnosť v EÚ)
  4. Zmeny a zrušenia v časových plánoch vykonané leteckými spoločnosťami
   1. Vaša dohoda s príslušnou leteckou spoločnosťou im umožňuje zrušiť alebo zmeniť vaše rezervácie. O všetkých zmenách vás budeme informovať, keď nás o nich bude informovať letecká spoločnosť.

    V prípade zmeny letového poriadku zo strany leteckej spoločnosti vám nebudeme účtovať poplatok za zmenu rezervácie na let, ktorý vám poskytne letecká spoločnosť. V prípade zrušenia letu zo strany leteckej spoločnosti nebudeme účtovať poplatok za vašu žiadosť o vrátenie peňazí za zrušenie letu. Viac informácií o vrátení peňazí nájdete v časti 9.3.

    V prípade zmeny letového poriadku alebo zrušenia letu zo strany leteckej spoločnosti a ak nás požiadate o nájdenie alternatívnej možnosti letu ako tej, ktorú vám už poskytla letecká spoločnosť, ponúkame vám, že túto žiadosť vybavíme vo vašom mene, ak to umožňujú podmienky leteckej spoločnosti. Zoznam našich poplatkov nájdete tu.
   2. Časy letov uvedené v potvrdení rezervácie sa môžu medzi dátumom rezervácie a dátumom, kedy budete skutočne cestovať, meniť. Odporúčame vám, aby ste zostali informovaní a svoju leteckú spoločnosť kontaktujte najmenej 72 hodín pred plánovaným odletom, aby ste sa uistili, že let (a všetky prestupné lety) bude odchádzať podľa harmonogramu. Nemáme žiadnu kontrolu nad zmenami letových poriadkov leteckých spoločností a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takýchto zmien.
  5. Zmeny a zrušenia požadované vami
   1. Podmienky pre zmenu rezervácie leteniek (vrátane zmeny mena cestujúceho, miesta cieľa a dátumu cesty) a pre vrátenie platby pri zrušení sú stanovené príslušnou leteckou spoločnosťou, ktorá je vaším zmluvným partnerom pri poskytovaní letu. My ako sprostredkovateľ nemáme vplyv na takéto podmienky.
   2. Ak si želáte vykonať zmenu vo svojej rezervácii alebo ak chcete požiadať o vrátenie platby za zrušenie v rámci našej vlastnej doplnkovej služby, ponúkame vám možnosť spracovania žiadosti vo vašom mene za predpokladu, že podmienky leteckej spoločnosti povolia takúto zmenu alebo vrátenie platby za zrušenie. Počas procesu rezervácie týchto doplnkových služieb vás budeme informovať o všetkých ďalších podmienkach a poplatkoch za takéto služby. Zoznam našich poplatkov nájdete tu.
   3. Aby sme mohli spracovať požadované zmeny, je potrebné, aby sme vaše žiadosti o zmenu dostali najneskôr 24 hodín pred začiatkom cesty (iba telefonicky). Ak ste si zakúpili našu službu Flexibilná letenka, pozrite si Časť 8.

    Pri žiadostiach o zmenu v kratšom čase odporúčame, aby ste sa priamo obrátili na príslušnú leteckú spoločnosť.
  6. Nedostavenie sa k odletu alebo nenastúpenie do lietadla Ak sa nedostavíte alebo sa nezúčastníte svojho letu, týmto nás oprávňujete, aby sme vo vašom mene od leteckej spoločnosti požadovali prípadné vrátenie peňazí. Na tieto úkony máme právo, nie sme však povinní ich vykonať, a vaše právo žiadať o vrátenie platby, o ktorú ste ešte nepožiadali, priamo u leteckej spoločnosti zostáva nedotknuté.

   Ak vo vašom mene získame refundáciu, zo získanej sumy odpočítame naše poplatky. Zoznam našich poplatkov nájdete tu. Všetky refundácie získané vo vašom mene a znížené o naše poplatky si ponecháme po dobu 12 mesiacov po dátume letu a kedykoľvek pred uplynutím 12-mesačného obdobia budete môcť požiadať o prevod tejto sumy zníženej o naše poplatky obrátením sa na náš zákaznícky servis.
  7. Proces overenia totožnosti realizovaný leteckou spoločnosťou Niektoré letecké spoločnosti môžu požadovať pred odletom overenie vašej totožnosti, čo je mimo našej kontroly ako sprostredkovateľa leteniek. V prípade potreby tento proces overenia realizuje letecká spoločnosť po vytvorení rezervácie a môžu s ním byť spojené menšie dodatočné náklady (zvyčajne menej ako 1 EUR).

   Navyše, ak sa rozhodnete nedokončiť proces overenia online pred odletom, ako to vyžaduje letecká spoločnosť, a rozhodnete sa ho dokončiť na letisku, všimnite si, že to môže viesť k ďalším poplatkom. Tieto poplatky sú v súlade so zásadami leteckej spoločnosti, účtuje ich priamo letecká spoločnosť a my ich nemôžeme vrátiť.

   Všetky náklady spojené s procesom overenia určuje a zadáva letecká spoločnosť. Ako sprostredkovateľ nemáme v súvislosti s týmto procesom žiadnu právomoc ani zodpovednosť. Pred vytvorením rezervácie odporúčame prečítať si zmluvné podmienky danej leteckej spoločnosti vo vzťahu k súvisiacim poplatkom.

   Ak letecká spoločnosť, ktorú ste si vybrali na svoju cestu, vyžaduje nejaké overenie, budete o tom informovaní počas procesu rezervácie. Pred dokončením platby si pozorne prečítajte informácie, aby ste sa uistili, že poznáte všetky požiadavky alebo prípadné dodatočné náklady spojené s procesom overovania.
 4. SPROSTREDKOVANIE HOTELOVÝCH REZERVÁCIÍ Všetky otázky týkajúce sa rezervácie a akejkoľvek žiadosti o zmenu alebo zrušenie musia byť uskutočnené priamo na Booking.com. Kontaktné údaje na spoločnosť Booking.com nájdete tu.

  Zmluvné podmienky Booking.com nájdete na ich webovej stránke.
 5. SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU ÁUT Služby prenájmu áut rezervované prostredníctvom Portálu sú sprostredkované spoločnosťou Traveljigsaw Limited („Rentalcars.com“).

  Všetky otázky týkajúce sa rezervácie a akejkoľvek žiadosti o zmenu alebo zrušenie musia byť uskutočnené priamo na Rentalcars.com. Kontaktné údaje na spoločnosť Rentalcars.com nájdete tu:
  Miestne kontaktné údaje nájdete na webovej stránke Rentalcars.com.
  Zmluvné podmienky Rentalcars.com nájdete tu.
 6. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPROSTREDKOVANIE REZERVÁCIÍ VIACERÝCH SLUŽIEB Portál ponúka možnosť kombinovať viacero jednotlivých služieb podľa vášho želania. V takomto prípade nám nariaďujete, aby sme konali ako sprostredkovateľ pri rezervácii rôznych cestovných služieb od rôznych dodávateľov. Príslušní dodávatelia vám budú jasne predstavení počas rezervácie predtým, ako dokončíte svoju rezerváciu. V prípade, že kombinujete jednotlivé služby, medzi vami a nami nie je uzavretá žiadna cestovná zmluva; namiesto toho uzatvárate niekoľko zmlúv o poskytovaní jednotlivých služieb s každým osobitným dodávateľom. V takomto prípade konáme výlučne ako sprostredkovateľ vo vzťahu ku každej jednotlivej cestovnej službe.
 7. INFORMÁCIE O PASOCH, VÍZACH A POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB
  1. Požiadavky na pas, vízum a/alebo zdravotné požiadavky sa môžu zmeniť a preto by ste si to mali s dostatočným predstihom overiť u príslušného orgánu (veľvyslanectvo, konzulát atď.). Za vlastnenie platného pasu a prípadného víza zodpovedáte vy. Je dôležité, aby ste nezabudli do svojej cesty zahrnúť všetky tranzitné miesta, kde sa od vás tiež môžu vyžadovať víza. Často môže trvať nejaký čas, kým získate vízum, preto vám odporúčame, aby ste o to požiadali včas. Za zákazníkov, ktorí nevlastnia správne dokumenty, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
  2. Každá destinácia má svoje vlastné požiadavky, pokiaľ ide o vstupné formality, očkovanie atď., ktoré sa môžu líšiť aj v závislosti od štátnej príslušnosti cestujúceho. Je vašou zodpovednosťou získať tieto informácie. Žiadna príhoda spôsobená nedodržaním takýchto oficiálnych predpisov sa nebude považovať za našu zodpovednosť. Preto vás vyzývame, aby ste si vždy overili rôzne formality vybraných destinácií alebo tranzitných krajín, ako aj čas potrebný na vykonanie všetkých súvisiacich krokov.
 8. NAŠE VLASTNÉ SLUŽBY
  1. Flexibilná letenka
   1. Ak ste si ju zakúpili počas procesu rezervácie, Flexibilná letenka vám umožňuje zmeniť dátum a/alebo čas vašej rezervácie letu podľa podmienok uvedených v tejto časti bez toho, aby ste platili poplatok za zmenu a/alebo poplatok za zmenu leteckej spoločnosti. Pri poskytovaní služby Flexibilná letenka sprostredkúvame len prepravnú zmluvu medzi vami a príslušnou leteckou spoločnosťou. Keďže Flexibilná letenka je našou vlastnou službou (t. j. našu službu Flexibilná letenka nemôžete využiť priamym kontaktovaním leteckej spoločnosti), všetky požiadavky na zmenu rezervácie, ktoré využívajú službu Flexibilná letenka, musia byť vykonané prostredníctvom našej zákazníckej služby (pozrite Časť 8.1.4).
   2. Flexibilná letenka umožňuje zmenu rezervácie letenky za nasledujúcich podmienok:
    • Všetky zmeny rezervácie sa musia vykonať podľa Časti 8.1.4. a najneskôr 24 hodín pred pôvodným časom odletu.
    • Zmena rezervácie je možná iba pri tej istej leteckej spoločnosti, t. j. zmena sa môže vzťahovať iba na let, ktorý je prevádzkovaný tou istou leteckou spoločnosťou ako ten, ktorý prevádzkuje pôvodne rezervovanú letenku.
    • Letové segmenty sa musia používať v rovnakom poradí, v akom boli pôvodne rezervované.
    • Zmena na inú kabínu alebo triedu rezervácie v rámci toho istého letu nie je povolená.
    • Zmena rezervácie letenky pre tzv. „stop-over“ (t. j. pobyt v mestách prestupov dlhšie, ako to bolo pôvodne rezervované) nie je povolená.
    • Zmena miesta nástupu a/alebo cieľa cesty nie je možná ani v prípade odletu, ani v prípade spiatočného letu.
    • Flexibilná letenka nepovoľuje žiadny zmeny ani opravy v menách.
    • Zmena v rezervácii cesty sa môže vykonať len raz. Po potvrdení zmeny platnosť Flexibilnej letenky vyprší.
    • V prípade zmeny rezervácie sa cesta musí dokončiť do jedného roka od času rezervácie. Nová cesta sa nesmie začať pred uplynutím 24 hodín od času žiadosti o zmenu.
    • Po použití služby Flexibilná letenka je rezervácia nevratná.
   3. Flexibilná letenka musí byť rezervovaná a zaplatená počas procesu rezervácie a nedá sa pridať neskôr.
   4. Ak chcete znovu zmeniť rezerváciu svojej letenky, musíte sa obrátiť na našu zákaznícku službu telefonicky počas našich bežných otváracích hodín. Naše telefónne číslo nájdete v časti „Kontaktujte nás – Telefón“. "

    Upozorňujeme, že telefonicky a e-mailovo komunikujeme v angličtine.
   5. Zmenka rezervácie sa dokončí až po potvrdení e-mailom. Ak nedostanete potvrdenie, obráťte sa na našu zákaznícku službu.
   6. Zmena rezervácie letov pomocou služby Flexibilná letenka závisí od dostupnosti. Ak požadovaná zmena vyžaduje drahšiu letenku alebo ak zmena spôsobí, že cestujúci už nemá nárok na špeciálnu cenu (napr. pre malé dieťa), musíte sami znášať dodatočné náklady. Nie sme zodpovední za dôsledky, ktoré by zmena rezervácie mohla mať na akékoľvek dodatočné služby uzavreté priamo s leteckou spoločnosťou (ako je rezervácia dodatočných batožín alebo rezervácia sedadiel).
   7. Ak zrušíte letenku, cena za službu Flexibilná letenka nebude vrátená.
   8. Ak sa nedostavíte na určitý segment cesty, možnosť zmeny rezervácie prostredníctvom služby Flexibilná letenka už nebude platná.
  2. Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim
   1. Ak sú vo vašej rezervácii zahrnuté naše asistenčné služby na zabezpečenie prípoja popísané v tomto oddiele 8.2 (ďalej len „Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim“), bude to jasne uvedené počas procesu rezervácie a vo vašom potvrdení rezervácie. Ak vaša rezervácia zahŕňa aj iné letecké prípoje, upozorňujeme, že Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim sa vzťahuje len na tú časť vašej rezervácie, ktorá je označená ako „prestup s prenosom batožiny cestujúcim“.
   2. Okrem nižšie uvedených výnimiek sa Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim uplatňuje v nasledovných prípadoch (každý ako „zmena“):
    • v prípade, že príslušná letecká spoločnosť ktorýkoľvek z vašich letov preplánuje, oneskorí alebo zruší, čo bude viesť k zmeškaniu vášho letu (letov) do cieľového miesta;
    • ak zmeškáte prestupný let z dôvodu meškania batožiny alebo strát mimo vašej primeranej kontroly; a
    • ak zmeškáte prestupný let z dôvodu colných alebo imigračných procesov mimo vašej primeranej kontroly.
   3. Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim sa neuplatňuje:
    • ak má zmena vplyv len na let (lety) v rámci tej istej letenky (vydanej ako elektronická letenka/PNR). Letecká spoločnosť zabezpečujúca let (lety) je zodpovedná za všetky prípadné problémy a za riadenie letových zmien (v prípade žiadosti o pomoc a/alebo prípadných otázok sa môžete obrátiť priamo na príslušnú leteckú spoločnosť);
    • ak je Zmena spôsobená situáciami zásahu vyššej moci, čo znamená okolnosťami, ktorým nemôže letecká spoločnosť zabrániť, ako sú (bez obmedzenia) napr. politická nestabilita, extrémne poveternostné podmienky, bezpečnostné riziká, štrajky, výrazné obmedzenie prevádzky letiska a/alebo bankrot/insolventnosť leteckej spoločnosti;
    • na akúkoľvek činnosť (alebo nečinnosť), ktorá je primerane pod vašou kontrolou, napríklad vrátane toho, že ste zmeškali let, pretože (i) nemáte príslušné víza, cestovné doklady alebo inú dokumentáciu potrebnú pre vašu cestu; alebo (ii) porušujete akékoľvek pravidlá a obmedzenia leteckej spoločnosti; alebo
    • ak cestujete so zaregistrovanou batožinou napriek rezervácii cesty na prestup s prenosom batožiny cestujúcim s označením „bez zaregistrovanej batožiny“, t. j. prestup s prenosom batožiny s krátkym časom na prestup; alebo
    • ak ste vykonali zmeny v rezervácii bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
   4. Bezodkladne nás informujte.
    Ak chcete využiť Záruku na prestup s prenosom batožiny cestujúcim musíte nás bezodkladne informovať telefonicky hneď, ako zistíte zmenu. Kontaktné údaje nájdete v hlavičke. Pokiaľ nás o tom nebudete bezodkladne informovať, nebudete mať nárok na Záruku na prestup s prenosom batožiny cestujúcim.
   5. Služba Záruky na prestup s prenosom batožiny cestujúcim – alternatívny let (lety) alebo refundácia.
    Keď budeme informovaní o zmene, ponúkneme vám možnosť vybrať si z jednej z nasledujúcich možností:
    a) alternatívny let (lety) do vašej konečnej destinácie na naše náklady (presný let (lety), ktorý ponúkame, vám bude oznámený);
    b) vrátenie ceny, ktorú ste zaplatili za nevyužitý let (lety) v čase vašej rezervácie; alebo
    c) let (lety) na návrat na letisko vášho odletu na naše náklady (presný let (lety), ktorý vám ponúkneme).

    V prípade, že vám nebudeme vedieť ponúknuť primeraný let (lety) do vášho konečného cieľového miesta, môžeme vás presunúť na alternatívne letiská. V takom prípade uhradíme vaše náklady na prepravu na alternatívne letisko.

    Ak je do pôvodného času odletu postihnutého letu viac ako 48 hodín, rozhodneme o jednej z možností uvedených v bode 8.2.5. podľa vlastného uváženia.
   6. Váš súhlas s ponúkanou pomocou
    Svoju voľbu nám musíte oznámiť čo najskôr potom, ako od nás dostanete viac informácií o svojich možnostiach uvedených v pododdiele 5 písm. (a) až (c) vyššie. Ak od vás nedostaneme odpoveď v primeranom čase (v žiadnom prípade nie viac ako 24 hodín), vaše právo na použitie Záruky na prestup s prenosom batožiny cestujúcim je vyčerpané.
   7. Dodatočné kompenzácie
    Okrem vašich práv, ktoré sú podrobne uvedené v tomto oddiele 8.2, máte so Zárukou na prestup s prenosom batožiny cestujúcim právo na:
    • Ubytovanie – Ak k zmene dôjde krátko pred odchodom a vy si budete musieť nájsť ubytovanie na noc (22:00 až 8:00), uhradíme vám vaše náklady na ubytovanie na jednu alebo viac nocí. Kompenzácia je obmedzená na celkovú sumu 100 USD na cestujúceho, na ktorého sa vzťahuje Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim. Každá náhrada za ubytovanie, ktorú dostanete od leteckej spoločnosti, bude odpočítaná z refundácie Záruky na prestup s prenosom batožiny cestujúcim.
    • Jedlo a nápoje – Ak zmena vedie k oneskoreniu vášho letu (letov) o viac ako 4 hodiny, uhradíme vám náklady na jedlo a nápoje do celkovej výšky 12 USD na cestujúceho, na ktorého sa vzťahuje Záruka na prestup s prenosom batožiny cestujúcim. Každá náhrada za jedlo a/alebo nápoje, ktorú dostanete od leteckej spoločnosti, bude odpočítaná z refundácie Záruky na prestup s prenosom batožiny cestujúcim.
    Upozorňujeme vás, že tieto výdavky budete musieť uhradiť a poskytnúť nám o nich potvrdenie (potvrdenia).
  3. Záruka pre prípad zrušenia
   1. Ak ste Záruku pre prípad zrušenia zakúpili počas procesu rezervácie, môžete nás po vykonaní rezervácie letu z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať a zrušiť svoje lety. Namiesto toho dostanete elektronický poukaz zodpovedajúci 90 % ceny letu. Poukaz je potom možné použiť na novú rezerváciu na Portáli. Podmienky v tejto časti 8.3 sa vzťahujú na našu vlastnú službu „Záruka pre prípad zrušenia“, pričom konáme v rámci našej kapacity ako sprostredkovateľ medzi vami a príslušným poskytovateľom služieb. Keďže Záruka pre prípad zrušenia je naša vlastná služba (t. j. Záruku pre prípad zrušenia nemôžete uplatniť priamym kontaktovaním poskytovateľa služby), všetky žiadosti v rámci Záruky pre prípad zrušenia sa musia uskutočňovať prostredníctvom našich služieb zákazníkom (pozrite Časť 8.3.5). V prípade dobrovoľného zrušenia prostredníctvom Záruky pre prípad zrušenia alebo v prípade novej rezervácie s poukazom cez náš Portál neúčtujeme administratívne poplatky.
   2. Pri použití Záruky pre prípad zrušenia sa uplatňuje nasledovné:
    • Všetky zmeny rezervácie sa musia vykonať podľa časti 8.3.5. a musia byť prijaté najneskôr 24 hodiny pred pôvodným časom odletu.
    • Hodnota poukazu zodpovedá 90 % hodnoty zrušenej letenky, vrátane daní a poplatkov poskytovateľa služieb, ale nezahŕňa náklady na Záruku pre prípad zrušenia a žiadne doplnkové služby (napr. extra batožina, výber sedadla atď.). Ak v minulosti došlo k zmenám, ktoré viedli k zvýšeniu ceny letenky (napr. dobrovoľná zmena dátumu, zmena mena, dodatočná batožina atď.), hodnota poukazu sa počíta iba na základe pôvodnej letenky. Pri uplatnení Záruky pre prípad zrušenia nemôže hodnota poukazu nikdy prekročiť 2500 EUR na osobu alebo 5000 EUR na rezerváciu, bez ohľadu na hodnotu leteniek.
    • Máte právo na zrušenie svojej letenky a získanie poukazu z akéhokoľvek dôvodu, avšak v súlade s týmito podmienkami. O zrušenie je možné požiadať aj pre individuálneho cestujúceho v rezervácii, v takom prípade sa hodnota poukazu vypočíta pomerne k počtu cestujúcich, ktorí žiadajú zrušenie. Pre časť cesty nie je možné zrušenie
    • Poukaz sa dá uplatniť iba na našom Portáli v súlade s pokynmi, ktoré dostanete so svojím poukazom. Poukaz nie je možné kombinovať s inými poukazmi, peňažnými refundáciami alebo s propagačnými akciami a nemôže sa použiť, ak vstúpite na Portál cez stránky na porovnávanie cien.
    • Poukaz môžete použiť iba raz. Akákoľvek nevyužitá suma z poukazu sa potom považuje za prepadnutú.
    • Poukaz je platný 12 mesiacov od prijatia nášho oznámenia o tom, že poukaz je k dispozícii na použitie, čo je do 7 pracovných dní od nášho potvrdenia vašej žiadosti o zrušenie. Po uplynutí doby platnosti stráca poukaz svoju hodnotu a nemôžete žiadať náhradu žiadnym iným spôsobom.
    • Poukaz Záruky pre prípad zrušenia je možné použiť iba na rezerváciu letov a nie na ďalšie služby sprístupnené na Portáli (napríklad hotely alebo požičovne automobilov).
   3. Použitím Záruky pre prípad zrušenia na zrušenie vašej rezervácie/letenky sa vy a vaši spolucestujúci vzdávate všetkých práv na cestovné doklady, ktoré sme sprostredkovali poskytovateľovi služieb. Zakúpením služby Záruky pre prípad zrušenia súhlasíte s tým, že na základe vašej žiadosti o zrušenie automaticky získame všetky práva na letenku a rezerváciu a právo na použitie týchto práv vo vzťahu k poskytovateľovi služieb.
   4. Záruku pre prípad zrušenia nie je možné použiť, ak nie je poskytovateľ služieb schopný poskytnúť cestovnú službu po vyhlásení konkurzu alebo po pozastavení alebo ukončení činnosti (v takom prípade sa náklady na službu Záruky pre prípad zrušenia nevracajú).
   5. Ak chcete použiť Záruku pre prípad zrušenia, musíte kontaktovať naše služby zákazníkom. Naše telefónne číslo a ďalšie kontakty nájdete na portáli. Berte, prosím, na vedomie, že všetkých zákazníkov vybavujeme postupne.
   6. Záruka pre prípad zrušenia sa neuplatňuje, ak kontaktujete leteckú spoločnosť kvôli zmene rezervácie letenky a požiadate o zrušenie.
  4. Storno z akéhokoľvek dôvodu
   1. V súlade s podmienkami uvedenými v tejto časti 8.4., ak a keď si zakúpite našu službu „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ (ďalej len „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“) spolu s rezerváciou letenky (leteniek), budete mať možnosť v prípade potreby zrušiť letenku (letenky) z akéhokoľvek dôvodu a získať náhradu za pôvodnú rezerváciu. Kúpou služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami stanovenými v tejto časti 8.4 a zaväzujete sa ich dodržiavať. Ak neakceptujete a nesúhlasíte s dodržiavaním ktorejkoľvek z podmienok uvedených v tejto časti 8.4, nemáte oprávnenie na nákup, prístup alebo inak používať nami ponúkanú službu „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“. Vami zakúpená služba „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ je neprenosná a neprevoditeľná a nesmie byť použitá na iné letenky ako tie, ktoré boli zakúpené v čase zakúpenia služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ a v rámci tej istej transakcie. Všetky žiadosti vrátane žiadostí o zrušenie podaných v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ musia byť podané v súlade s bodom 8.4.2 a priamo nám, a NIE leteckej spoločnosti.
   2. Pri využití zakúpenej služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ platia nasledujúce podmienky:
    • Všetky požadované zrušenia v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ nám musia byť doručené najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín pred pôvodným plánovaným časom odletu a pred akoukoľvek registráciou ktorejkoľvek časti vašej letenky (leteniek) u leteckej spoločnosti. Kedykoľvek po uplynutí posledných dvadsiatich štyroch (24) hodín pred pôvodne plánovaným odletom alebo po akejkoľvek registrácii letenky (leteniek) u leteckej spoločnosti sa „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ považuje za neplatné. Po uplynutí platnosti služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ sa na akékoľvek ďalšie zmeny alebo zrušenie zakúpenej letenky (leteniek) vzťahujú tarifné pravidlá stanovené leteckou spoločnosťou pre vašu letenku (letenky).
    • Ak chcete zrušiť svoj let a aktivovať službu „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“, musíte kontaktovať náš zákaznícky servis telefonicky alebo prostredníctvom chatu (pozrite časť „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke).
    • Nie je možné zrušiť len časť cesty. Zrušenie v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ možno použiť len pre všetkých cestujúcich a všetky letenky rezervované v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“. To znamená, že ak zrušíte akýkoľvek let v rezervácii, automaticky sa zrušia všetky lety v rezervácii pre všetkých cestujúcich.
    • Ak dôjde k zrušeniu rezervácie v súlade s touto časťou 8.4, bude vám vrátená platba, ktorú ste nám zaplatili za pôvodnú rezerváciu pre všetkých cestujúcich, po odpočítaní nákladov na samotnú službu „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“. Okrem toho, bez ohľadu na celkovú výšku pôvodnej platby za rezerváciu, akákoľvek refundácia v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ je obmedzená na celkovú sumu 2 500 EUR na osobu.
    • „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ sa vzťahuje len na tie letenky, ktoré boli zakúpené v rámci tej istej rezervačnej transakcie ako „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“. Ak ste si po dokončení pôvodnej rezervácie pridali produkty, ako sú napríklad ďalšie batožiny alebo sedadlá, náklady na tieto pridané produkty sa v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ pôvodnej rezervácie nevracajú.
    • Ak spĺňate podmienky na vrátenie peňazí podľa časti „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“, vrátenie peňazí bude spracované rovnakou formou platby, akou ste zaplatili za rezerváciu. Platba za refundáciu sa uskutoční do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prijatia žiadosti o zrušenie letenky (leteniek).
   3. Uplatnením svojho práva na zrušenie letenky (leteniek) v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ sa vy a vaši spolucestujúci (podľa okolností) vzdávate všetkých práv na akúkoľvek priamu náhradu od leteckej spoločnosti. Okrem toho uplatnením svojho práva na náhradu v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ automaticky postupujete svoje práva na akúkoľvek náhradu v rámci svojej letenky (leteniek) priamo od leteckej spoločnosti na nás.
   4. Služba „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ sa nevzťahuje a nemožno ju použiť za žiadnych z nasledujúcich okolností:
    • Ak bol pred vašou žiadosťou o zrušenie v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ let(y) zrušený(é), prebookovaný(é) alebo inak zmenený(é) u leteckej spoločnosti;
    • Ak pred vašou žiadosťou o zrušenie v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ let(y) zrušila letecká spoločnosť v dôsledku vyššej moci. Vyššia moc je v tomto dokumente definovaná ako akákoľvek nepredvídateľná a neodvrátiteľná katastrofa, ktorá preruší očakávaný priebeh udalostí a zabráni leteckej spoločnosti v plnení jej záväzkov, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek prírodných a človekom spôsobených katastrof (napr. politická nestabilita, extrémne poveternostné podmienky, riziká kybernetickej bezpečnosti, štrajky, výrazné obmedzenie prevádzky letiska, epidémie a pandémie);
    • Ak pred vašou žiadosťou o zrušenie v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ letecká spoločnosť zrušila let(y) z iných dôvodov, ako je uvedené v bode b) vyššie, a letecká spoločnosť nezmenila rezerváciu letu(ov) na iný(é) let(y) alebo inak nepotvrdila a/alebo nevydala refundáciu priamo vám;
    • Ak ste sa pred podaním žiadosti o zrušenie v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ už zaregistrovali u leteckej spoločnosti na jeden z vašich plánovaných letov;
    • Ak ste nevyužili svoju možnosť zrušenia prostredníctvom služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ aspoň dvadsaťštyri (24) hodín pred pôvodným plánovaným časom odletu v rámci vášho letového plánu, alebo
    • Ak letecká spoločnosť pred vašou žiadosťou o zrušenie v rámci služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ vyhlásila konkurz a/alebo inak pozastavila alebo ukončila svoju činnosť a poskytovanie cestovných služieb a nie je už schopná zabezpečiť zakúpený let (zakúpené lety) a iné cestovné služby.
   5. Náklady na službu „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ sa nevracajú, pokiaľ nenastane jeden zo scenárov uvedených v časti 8.4.4. c) alebo f). V takom prípade budete mať nárok na vrátenie iba nákladov na službu „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“.
   6. Podmienky služby „Zrušenie z akéhokoľvek dôvodu“ nemajú predstavovať ponuku na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistného krytia a nepredstavujú poistnú zmluvu alebo poistné krytie podľa širšej definície poistnej zmluvy a nemali by byť takto nesprávne chápané.
 9. POPLATKY A PLATBY
  1. Platba
     
   1. Platbu za Cestovné služby spracúvame my alebo pridružené spoločnosti v rámci našej firemnej skupiny (v spolupráci s naším poskytovateľom (poskytovateľmi) platobných služieb, ktorý zabezpečuje funkčnosť spracovania platieb) alebo Poskytovateľ služieb. Všetky informácie o platbách, ktoré patria našim zákazníkom, sú šifrované na zabezpečenom serveri, keď sa zdieľajú s naším poskytovateľom (našimi poskytovateľmi) platobných služieb.
   2. V závislosti od kritérií rezervácie a pridaných služieb môže byť platba rozdelená na dve samostatné transakcie, jeden poplatok od nás a druhý od Poskytovateľa služieb. Nebudete mať účtované viac ako skutočnú celkovú cenu zobrazenú na našej stránke. Platia rovnaké bezpečnostné opatrenia. V niektorých prípadoch nemusia byť ceny a poplatky od poskytovateľov služieb uvedené v mene zobrazenej na portáli. Namiesto toho poskytujeme odhad v predvolenej mene portálu. V dôsledku toho sa pri rezervácii kreditnou kartou môže suma účtovaná Poskytovateľom služieb mierne líšiť v dôsledku menových výkyvov, konverzie a možných poplatkov účtovaných poskytovateľom karty. Ak sa na vašu rezerváciu môže vzťahovať vyššie uvedené, budete o tom informovaní počas procesu rezervácie.
   3. Aby sme mohli spracovať vašu platbu, musíte zabezpečiť, aby ste mali dostatočné finančné prostriedky. V prípade akéhokoľvek problému súvisiaceho so spracovaním vašej platby sa pokúsime znovu spracovať vašu platbu v spolupráci s naším poskytovateľom (našimi poskytovateľmi) platobných služieb. Ak by to neviedlo k úspešnému vyplateniu finančných prostriedkov od vás, budeme vás čo najskôr kontaktovať, aby sme vám poskytli pokyny týkajúce sa iných spôsobov platby. V prípade, že vašu platbu nedostaneme po týchto ďalších pokynoch, vaša neuhradená platba bude odovzdaná spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.
  2. Podvod v súvislosti s platbou
     Ak máme dôvodné podozrenie, že došlo k podvodu, vyhradzujeme si právo odmietnuť spracovanie takejto platby. Pri podozrení na zločin sa môže vyžadovať legitimácia platby. Všetky druhy platobných podvodov budú nahlásené polícii.
  3. Refundácie
   1. Vrátené platby sa spracúvajú v súlade s podmienkami poskytovateľa služby. Ak máte právo na vrátenie peňazí, bude vaša refundácia spracovaná rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý na zaplatenie rezervácie. Upozorňujeme, že cena letenky obsahuje rôzne prvky a nie všetky môžu byť refundovateľné, takže aj keď máte nárok na vrátenie peňazí v súlade s pravidlami Poskytovateľa služieb, vrátená suma nemusí predstavovať presnú celkovú cenu zaplatenú za vašu rezerváciu.
   2. Všetky vrátené platby hradí príslušný poskytovateľ služby a my, ako sprostredkovateľ, nemáme žiadny vplyv na dobu vybavovania poskytovateľa služieb.
   3. Ako sprostredkovateľ spracujeme vrátenie platby iba vtedy, ak sme ju už dostali od príslušného Poskytovateľa služieb.
   4. Celková cena vašej rezervácie bude zahŕňať cenu cestovnej služby (služieb), všetkých doplnkových produktov a poplatky za naše služby. Upozorňujeme, že naše poplatky za služby sú nevratné. Je to preto, lebo za naše sprostredkovateľské služby sa účtujú poplatky za služby, ktoré sa po potvrdení rezervácie považujú za splnené. Za všetky doplnkové produkty Poskytovateľa služieb sa poskytuje refundácia iba v rozsahu, v akom sme príslušné sumy získali od Poskytovateľa. Naše vlastné doplnkové produkty sú nerefundovateľné.
 10. REKLAMÁCIE
  1. Reklamácie súvisiace s vykonávaním Cestovných služieb
   Akýkoľvek problém, pripomienka alebo reklamácia týkajúce sa skutočného výkonu Cestovných služieb je potrebné adresovať priamo príslušnému Poskytovateľovi služieb (cestovná kancelária, letecká spoločnosť, poisťovňa, požičovňa áut, hotel), s ktorými máte uzavretú zmluvu o príslušnej Cestovnej službe. Pozrite si Časť 11, kde nájdete svoje práva podľa predpisov EÚ.
  2. Reklamácie týkajúce sa našich vlastných služieb
   Reklamácie týkajúce sa našich vlastných služieb sa vybavujú výlučne písomne ​​a musia byť predložené do dvoch mesiacov od dátumu ukončenia vašej cesty.
 11. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV PODĽA PREDPISOV EÚ
  1. Zrušené alebo oneskorené lety
   Ak cestujete do EÚ alebo z EÚ alebo s dopravcom z EÚ, môžete mať právo požadovať náhradu nákladov, ktoré môžete uplatniť priamo proti príslušnej leteckej spoločnosti v prípade zrušenia letu, oneskorenia letu alebo vášho odmietnutia vstupu do lietadla. Viac informácií o nariadení ES č. 261/2004 nájdete tu.
  2. Zodpovednosť dopravcu
   Nariadenie ES (889/2002) o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd. Nariadenie nájdete tu.
 12. ZODPOVEDNOSŤ
  1. Súhlasíte s tým, že konáme ako sprostredkovateľ medzi vami a Poskytovateľom služieb. Za žiadnych okolností nebudeme niesť zodpovednosť v súvislosti s Cestovnými službami, ktoré ste si rezervovali u jedného alebo viacerých Poskytovateľov služieb a nezodpovedáme za žiadne nepresnosti v informáciách zobrazených na Portáli, ktoré poskytol príslušný Poskytovateľ služieb.
  2. Ak Poskytovateľ služieb nebude môcť poskytnúť Cestovnú službu z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného vrátane mimoriadnych udalostí alebo okolností mimo kontroly Poskytovateľa služieb (vyššia moc) alebo prípadov, keď Poskytovateľ služieb vyhlási konkurz, môžeme konať iba ako sprostredkovateľ a vracať platby, ak sme ich už dostali od príslušného Poskytovateľa služieb.
  3. Pokiaľ ide o naše vlastné služby, zodpovedáme za škody, ktoré podliehajú obmedzeniam stanoveným vo VOP a v rozsahu povolenom zákonom. Budeme niesť zodpovednosť iba za priame škody, ktoré ste skutočne utrpeli, zaplatili alebo vám vznikli v dôsledku nami spôsobeného nesplnenia povinností týkajúcich sa našich vlastných služieb až do celkovej sumy nákladov na vašu rezerváciu (či už pre jednu udalosť alebo sériu spojených udalostí). Ak z dôvodu mimoriadnych udalostí alebo okolností, ktoré sú mimo našej kontroly (vyššia moc), existujú nedostatky v rezerváciách, potvrdeniach a/alebo vykonaní akýchkoľvek rezervácií alebo služieb, sme oslobodení od akýchkoľvek odvodených právnych povinností vyplývajúcich z takýchto nedostatkov alebo nedodržiavania predpisov súvisiacich s účinkom vyššej moci.
  4. Obmedzenie zodpovednosti uvedené v Časti 12.3 sa vzťahuje aj na porušenie povinností osobami za zavinenie, za ktoré sme zodpovední my podľa zákonných ustanovení.
 13. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
  1. Rozhodné právo
   Fínske zákony sa vzťahujú výlučne na tieto Obchodné podmienky a na zmluvu medzi vami a nami.

   Ako spotrebiteľ budete mať prospech z akýchkoľvek záväzných ustanovení zákona krajiny, v ktorej máte trvalé bydlisko. Žiadne z týchto ZP, vrátane tejto Časti 13.1, neovplyvňuje vaše práva spotrebiteľa, aby ste sa mohli spoľahnúť na takéto záväzné ustanovenia miestneho práva.
  2. Riešenie sporov on-line
   Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODS) na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. OCHRANA ÚDAJOV Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Podrobné informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní vašich osobných údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.
 15. MOŽNOSTI ZORADENIA A TRIEDENIA NA PORTÁLI Aby boli výsledky vyhľadávania čo najrelevantnejšie, používame zložité algoritmy na zoradenie alternatívnych letov a určenie poradia ich zobrazenia na našom portáli. Keď sa vám prvýkrát zobrazia výsledky vyhľadávania, predvolene budú zoradené ako „Odporúčané“, čo zohľadňuje najnižšiu cenu, najkratšie trvanie letu a kombináciu oboch (najvýhodnejší let), ako aj najdlhší pobyt (najskorší možný odlet a najneskorší možný návrat). Triedenie ovplyvňuje aj prípadná kompenzácia, ktorú dostaneme od leteckej spoločnosti (ak nejaká je).

  Na stránke s výsledkami vyhľadávania môžete rozhodnúť o spôsobe triedenia výsledkov a/alebo o filtrovaní výsledkov vyhľadávania tak, aby sa zobrazovali len vami zvolené preferencie. Ponúkame aj nasledovné možnosti rýchleho zoradenia výsledkov vyhľadávania:
  • Najlacnejšie – najnižšia cena
  • Najkratšie – najkratší čas cestovania
  • Kampaň – akákoľvek aktuálna kampaň na trhu, ktorú realizujeme s leteckou spoločnosťou (spoločnosťami) a za ktorú môžeme od leteckej spoločnosti získať kompenzáciu. Ak neprebieha žiadna aktívna kampaň, výsledky vyhľadávania budú v tejto kategórii zoradené na základe najnižšej ceny.
 16. DODATOK 1 – POPLATKY ZA ADMINISTRATÍVNU POMOC

  Poplatky za služby

  15 EUR na cestujúceho 

  Za žiadosti o nájdenie alternatívnej možnosti letu okrem tej, ktorú už ponúkla letecká spoločnosť, v prípade zmeny letového poriadku alebo zrušenia letu zo strany leteckej spoločnosti (pozrite časť 3.4).

  40 EUR/cestujúci

  Pre vami požadované zmeny alebo zrušenia, ako aj pre prípad manuálnej pomoci, ako je vytvorenie novej rezervácie alebo pridanie cestujúcich (pozrite časť 3.5).

  65 EUR/cestujúci

  Vzťahuje sa len na žiadosti o vrátenie peňazí podané po pôvodnom dátume odletu v prípade, že sa na let nedostavíte alebo sa ho nezúčastníte (pozrite časť 3.6).

  *Všetky ceny sú vrátane DPH

  Upozorňujeme, že na každú zmenu a/alebo vrátenie peňazí sa vzťahujú podmienky leteckých spoločností a pravidlá týkajúce sa cien leteckých spoločností. Môžu byť účtované dodatočné poplatky leteckých spoločností. My, ako sprostredkovateľ, na ne nemáme žiadny vplyv.

  Ak vedie požadovaná zmena k drahšej letenke alebo ak vedie zmena k tomu, že cestujúci už nemá nárok na špeciálnu cenu, musíte tieto náklady znášať sami.

Header
Subject
Body
Footer