Hlavné práva podľa smernice (EÚ) 2015/2302

 • Cestujúci dostanú všetky podstatné informácie o balíku služieb pred uzavretím zmluvy o balíku cestovných služieb.
 • Vždy existuje aspoň jeden obchodník, ktorý nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých cestovných služieb zahrnutých v zmluve.
 • Cestujúci dostanú telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môžu spojiť s organizátorom alebo cestovnou agentúrou.
 • Cestujúci môžu postúpiť balík služieb inej osobe s primeraným časovým predstihom a s ďalšími možnými nákladmi.
 • Cena balíka služieb sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad ceny paliva), a ak je to výslovne stanovené v zmluve a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb. Ak zvýšenie ceny presiahne 8 % ceny balíka služieb, cestujúci môže zmluvu ukončiť. Ak si organizátor vyhradí právo na zvýšenie ceny, cestujúci má nárok na zníženie ceny, ak sa znížili príslušné náklady.
 • Cestujúci môžu zmluvu ukončiť bez zaplatenia stornovacieho poplatku a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa významným spôsobom zmení niektorý zo základných prvkov balíka služieb okrem ceny. Ak obchodník, ktorý nesie zodpovednosť za balík služieb, zruší balík služieb pred začiatkom poskytovania balíka služieb, cestujúci sú v príslušných prípadoch oprávnení na refundáciu a náhradu.
 • Cestujúci môžu zmluvu ukončiť bez zaplatenia stornovacieho poplatku pred začiatkom poskytovania balíka služieb v prípade výnimočných okolností, napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii, ktoré pravdepodobne ovplyvnia balík služieb.
 • Cestujúci môžu okrem toho kedykoľvek pred začatím poskytovania balíka služieb ukončiť zmluvu za primeraný a odôvodnený stornovací poplatok.
 • Ak významné prvky balíka služieb nemožno po začatí poskytovania balíka služieb poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté, musia sa cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenia bez dodatočných nákladov. Cestujúci môžu zmluvu ukončiť bez zaplatenia stornovacieho poplatku v prípade, ak služby nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou, a to podstatným spôsobom ovplyvňuje poskytovanie balíka služieb a organizátor neuskutoční nápravu problému. 11.12.2015 L 326/25 Úradný vestník Európskej únie SK
 • Cestujúci majú tiež právo na zníženie ceny a/alebo na náhradu škody, ak cestovné služby neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne.
 • Organizátor musí poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach.

Ak sa organizátor alebo v niektorých členských štátoch predajca dostane do platobnej neschopnosti, platby budú refundované. Ak sa organizátor alebo prípadne predajca dostane do platobnej neschopnosti po začatí poskytovania balíka služieb a ak balík služieb zahŕňa prepravu, zaistená je repatriácia cestujúcich. OY SRG Finland AB uzavrel ochranu v prípade platobnej neschopnosti s Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (Kista Science Tower, 164 51 Kista, 08-34 06 60, info@nordg.se. Cestujúci sa môžu obrátiť na tento subjekt alebo prípadne na príslušný orgán Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se, ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti OY SRG Finland AB.

Smernica (EÚ) 2015/2302 tak, ako je transponovaná do vnútroštátneho práva

Header
Subject
Body
Footer